اسکنر SNIPER

اسکنر SNIPER

این دستگاه طلایاب اسکنر حرفه‌ای فرانسوی یک اسکنر ساده نیست، چرا که بسیار با دقت بالا، همانند یک تک تیرانداز حرفه‌ای در سریع ترین زمان ممکن عمل کرده و به کاوشگران کمک خواهد کرد. تا با استفاده از به روزترین تکنولوژی در نظر گرفته شده برای اسکنر SNIPER، بدون اتلاف وقت به نتایج خارق‌العاده‌ای برسند.

ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه، ﯾﮑ ﺒﺎر دﮐﻤﻪ روشن و خاموش را که بر روی قسمت بالای دﺳﺘﻪ اصلی دﺳﺘﮕﺎه قرار دارد ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. این فلزیاب تصویری وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ LED نارنجی رنگ روی اﺳﮑﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ شده است.

ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن فلزیاب اسکنر نیز فقط کافیست، ﯾﮏ ﺑﺎر همان دکمه روی دﺳﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ چراغ LED نارﻧﺠﯽ رنگ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش می‌باشد.

اسکنر SNIPER 09100061387
اسکنر SNIPER
فروش فلزیاب و طلایاب در ارج دتکتور ۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۷

مشخصات اسکنر اسنایپر عبارتند از:

 • نام دستگاه: Sniper (اسنایپر)
 • ساخت کشور: فرانسه
 • شرکت تولید کننده: SNIPER SCANNERS
 • کاربرد: اسکنر حرفه‌ای
 • حالت‌های اسکن: اسکن سه بعدی، لایو اسکن، نقطه زن، تفکیک
 • اهداف: گنج و طلا، حفره‌ها، فلزات، تونل‌ و فضای خالی
 • موارد استفاده: باستان شناسی، گنج یابی، فلزیابی، تشخیص حفره
 • عمق نفوذ به زمین: ۵ متر
 • ضمانتنامه: ۲۴ ماه
 • زبان دستگاه: ۹ زبان
 • زمان کار باتری: ۶ ساعت

 

ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه Sniper Scanner 23400

دستگاه اسکنر Sniper دارای قسمت ﺷﺎرژ USB از نوع C است، که ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد کاربر به راحتی ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺎرژر اﺳﺘﺎﻧﺪاردی که در دسترس همگان می‌باشد بتواﻧﺪ شارژ دستگاه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را داﺧﻞ ﺷﺎرژر قرار می‌دهید، باید نور آن روشن بشود. در صورتی که نور آن روشن بشود به این معنی است، که دستگاه در حال شارژ شدن می‌باشد. بنابراین با روشن شدن نور LED از شارژ شدن دستگاه مطمئن شوید.

اسکنر SNIPER 09100061387
اسکنر SNIPER
فروش فلزیاب و طلایاب در ارج دتکتور ۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۷

زبان دستگاه اسکنر اسنایپر شامل موارد زیر است:

 • اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 • ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 • آﻟﻤﺎن
 • اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
 • روﺳﯽ
 • چینی
 • ترکی
 • عربی
 • فارسی

 

سیستم‌های دستگاه اسکن sniper

با اسکنر سه بعدی Sniper ما متفاوت از قبل به تشخیص گنج بپردازید. این اسکنر فلزیاب با چهار سیستم مجزا با فن‌آوری فوق‌العاده آن مناسب برای تازه کارها و همچنین برای جستجوگران حرفه‌ای و باتجربه است. در حین کاوش در مناطق پست و ناهموار برای کشف طلا و گنجینه، شاهد فناوری بالای این دستگاه اسکن باشید. اکتشاف بی‌سابقه و بی‌نظیری در انتظار شما جویندگان است. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اسکن سه بعدی زمین
 • اﺳﮑﻦ لایو یا زﻧﺪه
 • نقطه زن
 • تفکیک
اسکنر SNIPER 09100061387
اسکنر SNIPER
فروش فلزیاب و طلایاب در ارج دتکتور ۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۷

ﻧﺤﻮه کار با دستگاه اسکنر SNIPER

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ کردن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺳﮑﻦ و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ اﺳﮑﻦ، وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺳﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ. ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺳﮑﻦ اﺑﺘﺪا در ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ سنسور ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت فرضی ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ کشی شده به صورت دقیق ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و دﮐﻤﻪ اﺳﮑﻦ روی دﺳﺘﮕﺎه را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ یک ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۳۰ ﺳﺎنتی‌متر ﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره دﮐﻤﻪ اﺳﮑﻦ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ اول اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ خودتان یعنی حالت زﯾﮕﺰاگ و ﯾﺎ ﻣﻮازی، ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ و اﺳﮑﻦ را در ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻮق را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

 

 

از ویژگی های شرکت آسیا مدرن

۱: تمام دستگاه های فلزیاب آسیا مدرن دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.
۲: پاسخ گویی ۲۴ساعته تلفن ها و همکاری با مشتری ها در همه زمینه ها.
۳: تمام دستگاه ها دارای سی دی اموزشی و دفترچه فارسی می باشد.
۴: هر دستگاهی هنگام فروش با تست در خاک در حضوری مشتری انجام می شود.

فلزیاب 09100061387

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات   @zarshenasan

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها :  

@karshenas_zarshenasan    

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیر فلزیاب 

۰۹۰۱۴۴۴۴۹۰۳-۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۷

جهت تعمیر، ارتقا و فروش دستگاه خود چه به صورت حضوری و غیر حضوری می توانید از طریق

راه های ارتباطی شرکت آسیا مدرن با ما در ارتباط باشید.

گنج یابی

زرشناسان

 سایت سوالکده

 فلزیاب های برتر دنیا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فلزیاب وانواع فلزیاب اینجا را کلیک کنید و توضیحات بیشتر را مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما